1. Pagrindinės sąlygos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), Pirkėjui su jomis sutikus (pažymint varnele „Sutinku su „ClayPoetry.lt“ taisyklėmis”), yra privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, bei kitas susijusias nuostatas su prekių pirkimu internetinėje „ClayPoetry.lt“ parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, vadovaudamasis teisės aktais. Pirkėjas bus informuotas apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus, gavęs pranešimą elektroniniu paštu ir, siekdamas įsigyti prekių šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis taisyklėmis.

1.3. Pirkti „ClayPoetry.lt“ internetinėje parduotuvėje gali:

1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės.

1.3.2. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja savo pajamomis.

1.3.3. Juridiniai asmenys.

1.3.4. Visi aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų saugumas

2.1. „ClayPoetry.lt“ turi teisę surinkti ir tvarkyti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas nurodo, kad būtų įvykdytas užsakymas. „ClayPoetry.lt“ gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis tik tuo atveju, jei jis tam sutinka, reklamos arba informacijos siuntimui.

2.2. Pirkėjas gali bet kada atšaukti sutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais (tokiais kaip el. laiškų arba tekstinių pranešimų siuntimas) informuodamas „ClayPoetry.lt“ el. pašto adresu info@claypoetry.lt, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį arba užsakymą.

2.3. „ClayPoetry.lt“ saugo Pirkėjų ir svetainės lankytojų duomenis nuo praradimo, neteisėtos prieigos, keitimo ir neleidžia trečiosioms šalims patekti prie šių duomenų. Svetainėje įdiegtas SSL sertifikatas, užtikrinantis duomenų saugumą.

 3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „ClayPoetry.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. 

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis „ClayPoetry.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. „ClayPoetry.lt“ turi teisę nesudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, kuris atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 1 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

6.5. „ClayPoetry.lt“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo – pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

7.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 14 darbo dienų.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. „ClayPoetry.lt“ pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes grynaisiais pinigais pristatymo/atsiėmimo metu, elektronine bankininkyste per Montonio platformą.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Pagal Civilinio kodekso CK 6.22810 vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis). Pagal pirkėjo individualų užsakymą pagamintos prekės negrąžinamos.

8.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

8.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

8.4. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.